2017-03-08 Uli Jon Roth @ Katacombes - Thomas Courtois