Alpha Yaya Diallo @ Francofolies 2017 - Thomas Courtois

Alpha Yaya Diallo @ Francofolies 2017
Photos: Thomas Courtois for Thorium Magazine
http://www.Studio-Horatio.fr