Guillaume Arsenault @ Francofolies 2017 - Thomas Courtois